Vergi Dairesi İşlemleri

İŞE BAŞLAMADA ARANACAK BELGELER
Yasal Dayanak: (213 Sayılı V.U.K. mad. 153 ve 167, 173, 240, 264 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri)

A – GERÇEK KİŞİLER İÇİN
1. İşe başlama/bırakma bildirimi (örnek No. 2024-a)
2. Onaylı nüfus cüzdan sureti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı, Şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.
3. İkametgah senedi (Resimli)
4. Noter onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirmeler hariç)
5. Basit usulde vergilendirme talep eden mükelleflerden işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği
6. Nakil vasıtalarında:
a) Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi (Aynı gün müracaat şarttır.)
b) Plakalı araçlarda noter satış senedi (aynı gün müracaat şarttır.)

B – TÜZEL KİŞİLER İÇİN
1. İşe başlama/bırakma bildirimi (örnek No. 2024-a
2. Şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline Müracaatına ait belgenin bir örneği,
3. Şirketi temsile yetkili müdür imza sirküleri (Noter Onaylı)
4. Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sureti resimli ikametgah ilmuhaberi.
5. Kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına dair yazı. Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde bu belgelere ilave olarak bu hususla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği.

C – DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN
1. Emniyet Müdürlüğü Dernekler masasına verilen Valilik Onay Belgesi
2. Tüzük ve Yerel Gazete ilanı
3. Dernek veya mütevelli heyeti başkanının onaylı nüfus cüzdanı sureti, ikametgah senedi.

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ
İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMLERİNDE ARANILACAK HUSUSLAR
1. Mükellefin kimliğine ilişkin bildirimler
2. Hangi uğraş konusunun bırakıldığı
3. Mükellefin adresi (işyeri) ve (ikametgah) telefon nosu
4. Beyana tabi başkaca kazanç ve iradı olup olmadığı
5. Mükellefin kullanmış olduğu belgelerin son ciltleri ile kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri
6. Vergi levhası ve varsa Ödeme Kaydedici Levha.

TERK İŞLEMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MÜKELLEFTEN İSTENECEK BELGELER
1. Terk etmiş olduğunu belirten dilekçe
2. Almış olduğu vergi levhası ve Ödeme Kaydedici Cihaz levhası
3. Mükellefin kullanmış olduğu belgelerin en son ciltleriyle kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri
4. Kullanılmış olduğu Ödeme Kaydedici Cihazını başkasına satmış ise satmış olduğu mükellef ile birlikte vergi dairesine hafıza tespiti yaptırmak için gelmesi
5. Kullanılmış olduğu Ödeme Kaydedici Cihazına kendi uhdesinde bırakacak ise torbalanması için daireye getirilmesi
6. Ödevli faaliyetine son vermiş olduğundan elinde bulunan emtia ve demirbaş faturalarının düzenlenmesi istenir.

VEKALETNAMEYLE TAKİP EDİLEBİLECEK İŞLEMLER
1. İlgili makama verilecek mükellefiyet yazıları
2. Ödeme Kaydedici Cihazları satın alma izin yazı/yazıları talebinde
3. Bilanço, kar/zarar ve gelir tablosu tasdikinde
4. Borç döküm cetveli talebinde
5. Adres değişikliği nedeniyle nakil talebinde
6. Düzeltme işlemlerine ait düzeltme fişlerinin tebliğinde
7. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ilişkin veya resen, idarece, ikmalen vergi/ ceza ihbarnamelerinin tebliğinde, V.U.K’ nun 371 ve 376. maddelerinin uygulanması, tarhiyat sonra uzlaşma taleplerinde
8. Tarih dosyasından mükellefiyetle ilgili bilgi ve belge istenmesi halinde.

VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ
MÜKELLEFİN BORÇLARINDAN DOLAYI UYGULANAN
YURTDIŞI TAHDİDİ HAKKINDA YASAL DAYANAK

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. Maddesi, 395 ve 424 Seri No’lu Tahsilat
Genel Tebliği
Yurtdışına çıkış yasağı gerektiren borç miktarı 15.000 YTL. ve üzeridir.

Yurtdışına çıkış yasağı hangi hallerde kaldırılır?
1. Borç miktarının vergi asılları ve fer’ileri ile birlikte 15.000 YTL. nin altında kalması
2. Borcu karşılayacak değerde 6183 Sayılı Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 10. Maddesinde belirtilen teminatlardan gösterilmesi hallerinde

GERÇEK VE TÜZEL MÜKELLEFLER İÇİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI
(GELİRLER Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2000 tarihi 40611, 25.09.2001 tarihli 50850 Sayılı Yazıları)Vergi dairesi tam otomasyon projesi (VEDOP) uygulaması kapsamındaki vergi dairesinin gerçek ve tüzel kişi mükelleflerinin İnternet üzerinden sicil, yıllık vergiler için 1999. aylık vergiler için 2000 yılı vergilendirme dönemlerini içeren tahakkuk, tahsilat ile borç bilgilerini sorgulamaları amacıyla Başkanlığımızca İnternet Vergi Dairesi Projesi geliştirilmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün www.gelirler.gov.tr adresine hizmet veren internet vergi dairesinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklar, alacakları internet hizmetleri başvuru formunu doldurup vergi dairesi yetkilisine vereceklerdir. (Başvuru, gerçek kişi mükelleflerin internet hizmetleri başvuru formunu bizzat kendilerinin imzalama şartıyla noterden tasdikli yetki belgesiyle vekil tayin ettiği kişi aracılığıyla yapabileceklerdir.)Vergi dairelerince kabul edilen bu forma göre kullanıcı bilgileri giriş işlemleri yapılarak kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içinde başvuruyu yapan kişiye veya kurum yetkilisine bizzat ya da zarf teslim yazısından adı geçen kişiye imza karşılığı verilecektir.
Başvuru yeri için tıklayınız