Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Da...

19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Engelliler İdaresi Başkanlığı)’tan: ENGELLİLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ENGELLİLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, engelliler veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden engelli bireylerin bilgilerinin yer aldığı engelliler veri tabanının oluşturulmasına ve engellilere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Engelliler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri, 23 ile 25 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Engelliler İdaresi Başkanlığını,
b) Bilgi Formu: Engellinin kimlik, yerleşim yeri ve özür durumuna ilişkin bilgileri içeren ve Kurumun görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenen engelli bilgi formunu,
c) İl müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,
ç) Kimlik kartı: Engellilere verilecek kimlik kartını,
d) Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,
e) Özveri: Engelliler İdaresi Başkanlığı ulusal engelliler veri tabanını,
f) Sağlık kurulu raporu: 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca alınan engelli sağlık kurulu raporunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kimlik Kartı Verilmesine ve engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Kimlik kartının niteliği
MADDE 5 – (1) Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır.
(2) Kimlik kartı alıp almamak engellinin isteğine bağlıdır.
(3) Kimlik kartına sahip olmayan engelliler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan sağlık kurulu raporunu ibraz ederek faydalanabilir.
Kimlik kartının şekli ve basımı
MADDE 6 – (1) Kimlik kartında; engellinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, özür oranı ve kimlik kartının verildiği ilin adı, seri numarası gibi bilgiler ile engellinin fotoğrafı yer alır.
(2) Kimlik kartının kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik süresi, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım ve engellilere teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, kimlik kartının kaybı ve yenilenmesi halinde yapılacak işlemler, Başkanlık ve Kurum tarafından belirlenir.
(3) Kimlik kartları, Başkanlık veya Kurum tarafından boş olarak bastırılır ve valiliklere dağıtımı yapılır.
Kimlik kartı için müracaat
MADDE 7 – (1) Kimlik kartı almak için; dilekçe, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il müdürlüğüne müracaat edilir.
Bilgi formunun düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) engellinin kimliğine ilişkin bilgiler, kimlik paylaşımı sisteminden alınır. Bilgi formundaki bilgiler, il müdürlüğündeki görevli personel tarafından, engellinin beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre doldurulur ve imzalanır. Bilgi formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan beyanda bulunan kişi sorumludur.
(2) İl müdürü veya yetkilendireceği personel tarafından onaylanan bilgi formlarının aslı, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği veya aslı ibraz edildiğinde kurumca onaylı örneği birleştirilerek ilgili dosyasında il müdürlüklerince muhafaza edilir.
Kimlik kartı bilgilerinin veri tabanına aktarılması
MADDE 9 – (1) Bilgi formunda yer alan bilgiler, il müdürlüğü tarafından Kurumun veri tabanına aktarılır.
(2) Kurum, veritabanındaki engelli bilgilerini, Başkanlığın belirlediği veri yapısında Özveriye aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Başkanlığa elektronik ortamda gönderir. Ayrıca, Kurum bu bilgilerin Özveriye aktarılması amacıyla uygun servisler hazırlar.
(3) engellilik bilgilerinin Özveriye aktarılmasına yönelik teknik yöntem ile engellilik bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Kurum ve Başkanlık tarafından değiştirilir.
(4) Veri tabanına girilen bilgilerin doğruluğundan Kurum sorumludur.
Ulusal engelliler veri tabanına aktarılan bilgilerin paylaşılması
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde; ulusal engelliler veri tabanındaki bilgiler, engellilere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili taraflara Başkanlığın uygun gördüğü şekilde verilir veya paylaşılabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve amacı dışında kullanım sorumluluğu bilgiyi alan kurum veya kuruluşlara aittir.
Kimlik kartının düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve engellinin kimlik bilgileri çerçevesinde il müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir.
(2) Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Kimlik kartında yazılı bilgilerin doğruluğundan onaylayan kişi sorumludur.
Kimlik kartının teslimi
MADDE 12 – (1) Kimlik kartlarının teslimi sırasında kimlik kartındaki bilgilerin yer aldığı kimlik teslim belgesi düzenlenir. Kimlik kartı, il müdürlüklerince engelli bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi, engellinin yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
(2) Kimlik teslim belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde kâğıt ortamında düzenlenir ve bu bilgiler daha sonra elektronik ortama aktarılır.
(3) Kimlik kartlarının posta ile gönderilmesi halinde, kimlik teslim belgesinin ilgili bölümüne iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğine ilişkin bilgilere de yer verilir.
(4) Verilen kimlik kartlarının seri numaraları, il müdürlükleri tarafından elektronik ortamda tutulur.
Kimlik kartlarının yeniden düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, engellinin il müdürlüğüne müracaatı ile 8 ve 11 inci madde hükümlerine göre yeniden düzenlenir.
Kimlik kartlarının iade edilmesi
MADDE 14 – (1) Vefat eden veya sağlık kurulu raporuyla belirlenen özür oranı yüzde kırkın altına düşen engelli bireylere ilişkin kimlik kartları il müdürlüklerine iade edilir.
Kimlik kartlarının imha edilmesi
MADDE 15 – (1) Geri alınan, iade edilen veya kurumlarda unutulan ya da bulunarak il müdürlüğüne teslim edilen, kimlik kartlarının düzenlenmesi veya kaplanması aşamalarında meydana gelen baskı veya kaplama nedeniyle kullanılamaz duruma gelen kimlik kartlarının seri numaraları elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak düzenlenen imha tutanağına geçirilir, daha sonra da elektronik ortama aktarılır.
(2) İmha tutanağı, il müdürlüğünün imha komisyonu olarak yetkilendireceği, en az üç personelce imzalanır ve kimlik kartları komisyon tarafından günlük olarak imha edilir.
Kimlik kartlarında tahrifat, sahtecilik
MADDE 16 – (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar geçersizdir.
(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar, iade etmesi gerektiği halde kimlik kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan engelliler Veritabanı Oluşturulmasına ve engellilik Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
engelliler için kimlik kartları ile engellilik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan engelliler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları,
b) Engelliler Veritabanı Oluşturulmasına ve engellilik Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik uyarınca nüfus cüzdanlarına yazdırılan özür oranını gösteren ibare,
geçerliliğini korur.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen engelliler için kimlik kartlarının içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda, engellilerin müracaatı ile 8 ve 11 inci madde hükümlerine göre yeniden kimlik kartı düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Engelliler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakanlar ile İçişleri Bakanı müştereken yürütür.