Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, İç Kontrol Birimi, Performans ve Kalite Geliştirme Birimlerinden oluşmaktadır.

 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Belediye birimlerinin periyodik faaliyet raporlarının Başkana sunulmasını sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi, denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak,
 • Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamaktır.
Birimlerin Görevleri

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 • Belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,
 • Belediye faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Belediyenin misyonunun, vizyonun ve hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Belediye faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif ve analiz etmek,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemektir.

İç Kontrol Birimi
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını raporlamak,
 • Kurum içi kapasite ve kaynak araştırmaları yapmak,
 • Sunulan hizmetlerin verimliliği ile vatandaş-çalışan memnuniyetinin ölçümünü yapmak,
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek için çalışmalar yapmaktır.

Performans ve Kalite Geliştirme Birimi
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
 • Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Belediyenin ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek ve raporlamak,
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartları hazırlamak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek,
 • İstatistiksel kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
 • Belediyenin yatırım programı teklifi ve değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmektir.