Hesap İşleri

 
 
Beşiktaş Belediyesi bütçesinin hazırlanması, kesin hesap ve divan hesabının ve mali cetvellerinin tanzimi, harcamaların tediyesi, memur ve işçi bordroları, Asker Aile Yardımı Ödeneği, emeklilik ve sigorta işlemlerinin ve diğer yasal mükellefiyetlerin yürütülmesi görevini yapar.
 
 
Hesap İşleri Şefliği, belediye idari başkan yardımcılığına bağlı müdür ve müdüre bağlı olarak Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama, Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol bölümlerinden oluşur. Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde Mali Hizmetler Müdürüne bağlı olarak çalışan şefler, memurlar ve diğer yardımcı personel görev yapar.

• Bütçenin hazırlanması ve takip edilmesi,
• İdare kesin hesabı,
• İdare taşınır kesin hesabının hazırlanması,
• Mali cetvellerinin tanzimi,
• Ödeme işlemleri,
• Asker Aile Yardımı Ödeneği,
• Gelen-giden evrak kaydı ve diğer yasal mükellefiyetler ana kriterleri arasında yer alır.

Süreler:
Bütçe yasal süresi içinde hazırlanır; kesin hesap yıl sonu itibarıyla çıkartılır. 4109 Sayılı Asker Aile Yardımı Yasasına göre başvuru olduğu zaman beyanname düzenlenir; her ayın 20'sinde Asker Aile Yardımı ödeneği ödemesi yapılır. Gelen-Giden evrak masasında ise her an kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 
 
 
1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü belediye ana hizmet binası içinde olup, birinci katta müdür odası, Muhasebe Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Gelir İşleri Birimi, emlak, çevre temizlik tahakkuk ve banko memurları, tahsildarlar, yoklama ve tahakkuk memurları ofisleri, ayrıca giriş katta tahsilat vezneleri bulunur.

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bilgi İşlem bünyesinde bulunan yazılım programı (Universal Kent Bilgi Sistemi), Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Programı, Oracle Veritabanı, mevzuat programı (dataport), sunucular, masaüstü bilgisayar, ince istemci (thin client), monitörler, yazıcılar, faks makineleri, post makineleri, sıramatik kullanılır.

GÖREV TANIMLARI

Müdür
• 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan mali hizmetler birim amirliği görevini yerine getirmektedir.
• Beşiktaş Belediye Başkanlığı Muhasebe Yetkililiği görevini yürütür.
• Birim çalışanlarının amiridir.
• Kanunlarla belirlenmiş görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanır.
• Bağlı bulunduğu amirlerin vereceği diğer görev sorumlulukları yapar ve yaptırır.
• Birim faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumludur.

Muhasebe Bölümü

• Belediye bütçesini hazırlar.
• Belediyenin harcama evraklarını hazırlayarak hak sahiplerine öder.

Kesin Hesap ve Raporlama Bölümü

• Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutar.
• Kesin Hesabı hazırlar.

Ön Mali Kontrol Bölümü

Ödeme evraklarının, Kamu İhale Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu ve rakamsal hataların kontrolünü yapar.

İç Kontrol Bölümü
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmalar yapar.