Evde Bakıcı Yetiştirme Projesi

0 - 6 Yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Programının amacı, öncelikle Beşiktaş İlçesi'nde yaşayan işsiz lise mezunu genç kız ve ev kadınlarını eğiterek meslek edindirmek ve evde çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığına cevap vermektir.

Toplumda kadınların aktif işgücü piyasasına katılımını sağlamak, işsiz genç kız ve ev kadınlarına yeni bir istihdam olanağı yaratmak amacıyla planlanan 0 - 6 Yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Programı Projesi,

Beşiktaş Belediyesi'nin liderliği ve Eğitim Bilimcileri Derneği'nin ortaklığıyla uygulanmaktadır.

29 Aralık 2004'te ile imzalanan kontrat doğrultusunda faaliyet gösteren proje, Aktif İşgücü Programı kapsamında toplam 6 aydır uygulanmaktadır. Projenin toplam bütçesi 172.569,60 Euro'dur. Toplam bütçenin 154.950,2 Euro'luk bölümü Merkezi Finans ve İhale Birimi kanalı ile Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır. Toplam bütçenin geri kalan %10,21'lik bölümü ise Beşiktaş Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye'de kadınların aktif işgücüne katılımı 2000 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre yalnızca %23'tür. Bu oranın düşük olma nedenlerinden biri meslek sahibi evli-dul çocuklu kadınların dışarıda çalışmaları halinde çocuklarına baktırabilecekleri nitelikli elemanların bulunamamasıdır. Bir diğeri ise, lise mezunu genç kızların ülkedeki işsizlik sorunu nedeni ile çoğunlukla yaşamlarını ev kadını olarak sürdürmeleridir. Bu tablonun bir diğer boyutu ise okul öncesi çağı okullaşma oranının 2000 yılına ait MEB kaynaklı verileriyle %10 civarında olmasıdır. Proje bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulanmıştır.

DİE'nin 2000 yılı genel nüfus sayımı istatistiklerine göre hedef bölge olan Beşiktaş İlçesi'nde 25 - 49 yaş arası kayıtlı işsiz kadın sayısı 2500 civarındadır. Projenin hedef kitlesi bu toplamın içerisinde tarif edilmiştir.
Yine DİE'nin aynı raporuna göre Beşiktaş İlçesi'nde yaşayan 25 yaş üstü gelir düzeyi yüksek çalışan kadın sayısı 16 bin dolayındadır. Projenin dolaylı yararlanıcı grubunu bu toplam oluşturmaktadır.
 
Projenin Temel Özellikleri:
 • Projemiz bir istihdam projesidir.
 • Projemiz, istihdama aracılık özelliğinin yanında yararlanıcı grubun istihdam edilebilirliklerini artırmaya dönük sertifikalı mesleki eğitim çalışması yürütmektedir.
 • Projemiz, yalnızca belirli sayıda işsiz yararlanıcıya istihdam yaratmakla sınırlı bir amaca hizmet etmemekte aynı zamanda toplumun önemli bir sorunu olan kadın nüfusun aktif işgücüne katılımına ilişkin yenilikçi istihdam tedbirleri geliştirmektedir. Proje, uzun vadede yeni bir işgücü piyasasının yaratılmasına olanak sağlayacak bir pilot uygulamadır.

 

Projenin Temel Hedefi:
0 - 6 Yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Programının amacı, öncelikle Beşiktaş İlçesi'nde yaşayan işsiz lise mezunu genç kız ve ev kadınlarını eğiterek meslek edindirmek ve evde çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığına cevap vermektir.

Projenin Genel Hedefi:
 • Yerel karar vericilerin kadın istihdamı konusunda etkin işbirlikleri geliştirmesini sağlamak,
 • Mesleği olmadığı için çalışmayan ev kadınlarını, genç kızları istihdama kazandırmak,
 • Dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları çocuklarının bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet almasını sağlamak,
 • Evde çocuk bakım ve eğitim elemanı olarak çalışmak isteyenleri, erken gelişim yıllarına ilişkin "çocuk gelişimi" ve bakımı konusunda bilgilendirmek,
 • Çocuk sağlığı, gelişimi, psikolojisi gibi 0 - 6 yaş grubu çocukların sağlıklı büyümesini ilgilendiren alanlarda eğitimli kişiler yetiştirerek yeni nesillerin yaşam kalitesini artırmak,
 • Çocuk bakıcılığı hizmetleri konusunda nitelikli veritabanı oluşturmak.

 Projenin Özel Hedefleri:

 • Beşiktaş İlçesi'nde ikamet etmekte olan öncelikle gelir düzeyi düşük, lise mezunu genç kızlara, ev kadınlarına 0-6 yaş çocuk bakım ve eğitimi konusunda eğitim vermek.
 • Gelir düzeyi yüksek aileler için çocuk bakımı konusunda eğitimli ve güvenilir bir insan kaynağı havuzu oluşturmak. Belediye ve belediyeye bağlı şirketler kanalıyla proje aracılığıyla eğitilen çocuk bakıcılarına ait bilgileri içeren bir veritabanı oluşturmak ve kurulacak bir merkezle Beşiktaş İlçesi'nde yaşayan çalışan kadınlara evde çocuk bakım ve eğitim elemanı bulma konusunda yardımcı olmak.

 Projenin Çalışma Yöntemi:

 • Eğitim programlarına katılacak kişilerin seçimi,
 • Eğitici adayları için üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji bölümleri, Sağlık Koleji veya Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmaları koşulu,
 • Bakıcı adayları için Eğitim Komisyonu tarafından çocuk bakım ve eğitimine uygunluğunu belirleyecek bir değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması ve en az lise mezunu olma koşulu
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Eğitim programının, eğitici eğitimi ve çocuk bakıcısı eğitimi olarak iki modülden oluşması,
 • Eğitim programının aynı zamanda tematik olarak da pedagoji ve pediatri modüllerinden oluşması,
 • Kamuoyu oluşturma
 • Bilgilendirme toplantıları,
 • Sertifika verme.
Projenin kilit faaliyetini mesleki eğitim oluşturmaktadır. Bu başlıkta proje, eğitimi teorik ve uygulama olarak iki alanda tanımlamakta, hem yararlanıcılara iki aylık teorik eğitimleri boyunca öğrendiklerini pratikte sınama şansı sunmakta hem de teorik eğitimlerinin ardından 1 aylık staj döneminde önemli bir iş pratiği ve deneyimi kazanma şansı sağlamaktadır.

Sertifika programı 2 farklı eğitimden oluşmaktadır:

         1) 0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ EVDE EĞİTİMİ

Bu başlıkta katılımcıların çocuk psikolojisi ve eğitimi (pedagoji) konusunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Konuları:
 • Gelişim süreci içinde, çocuk psikolojisi ve eğitimi (fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal gelişimleri),
 • Çocuk yetiştirmede farklı anne baba tutumları,
 • Erken gelişim yıllarındaki temel alışkanlıklar (yemek yeme, uyku ve tuvalet alışkanlığı),
 • Çocuklar ve yetişkinlerle iletişim,
 • Kişilerarası sorun çözme,
 • Disiplin,
 • Oyunun önemi ve çocuğun eğitim ve gelişimine katkı,
 • Oyuncak, şarkı, kitap gibi materyallerin kullanılması ve hazırlanması,
 • Birden fazla çocuğun (kardeşler) bakım ve eğitimi,
 • Özel eğitime muhtaç çocukların özellikleri,
 • Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları,
 • Okul öncesi dönemde kurumun önemi,
 • Cinsel eğitim,
 • Kardeşler arası ilişkiler.

         2) 0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ EVDE BAKIMI VE İZLEMİ

Bu başlıkta katılımcıların çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) konusunda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Konuları:
 • Çocuğa bakım veren kişinin özbakımı,
 • Sağlıklı gebelik ve doğum,
 • Yenidoğan dönemi (0-1 ay) ve yenidoğan bebeğin bakımı,
 • Çocuğun büyüme, gelişme ve izlemi (0-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay, 1-2 yaş, 2-6 yaş),
 • Çocuklarda beslenme davranışlarının geliştirilmesi,
  • Besinlerin hazırlanması,
 • Çocukluk döneminde aşılar,
 • Çocuğun hijyenik bakımı (ağız-diş sağlığı, banyo, giyim, tuvalet eğitimi vb.),
 • Çocukluk döneminde uyku,
 • Çocukluk döneminde kazalar ve kazalardan korunma,
 • Çocuk-aile etkileşimi,
 • Çocuğun istismar ve ihmali,
 • Çocukluk döneminde sık görülen hastalıklar (kızamık, boğmaca, kıl kurdu vb.) korunma ve kontrol.
Eğitimci kadromuz, pedagoji alanında Prof Dr. Haluk Yavuzer, Dr. Hatice Ergin, Dr. Tamer Ergin, Uzman Eğitici Çare Setrelin Mercan; pediatri alanında ise Prof Dr. Hatice Pek, Yard. Doç. Dr. Zerrin Çiğdem ve Araştırma Görevlisi Tülin Dedik'ten oluşmaktadır.

Eğitim boyunca kursiyerlerimiz, toplam 320 saat teorik, 160 saat uygulama olmak üzere toplam 480 saatlik bir programa katılmış oluyorlar. Teorik eğitimler, Beşiktaş Belediyesi'nin Çırağan Caddesindeki binasında gerçekleştiriliyor. Uygulama eğitimlerinde ise bölgedeki özel kreş ve çocuk yuvaları proje ile işbirliği yapıyor. İsteyen adaylar aylık stajlarını eğitici kadromuz ve proje yönetiminin uygun gördüğü aile yanlarında da yapabiliyor. Kursiyerlerimiz tüm bu eğitimler için herhangi bir ücret ödemiyor, aksine, proje kursiyerlere geldikleri gün bazında aylık 200 Euro olmak üzere toplamda 600 Euro tutarında katkıda bulunuyor.

Bu projemiz tamamlanmış olup, hizmetimiz sona ermiştir.