Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 4. TOPLANTI YILI, ŞUBAT AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 5 Şubat 2018, Pazartesi

SAAT : 15.00


GÜNDEM:
Açılış ve Yoklama
Teklifler:

1- Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi nezdinde açılan hesap için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması.

2- 29342 sayılı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi doğrultusunda Sıtkı Çiftçi Gündüz Bakım Evi’nin kurucu temsilcisinin belirlenmesi.

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemiz norm kadro cetvelinde değişiklik yapılması.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre belediyemizde taşeron olarak çalıştırılan personelin istihdam edilebilmesi için belediye şirketi kurulması.