İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 


Bölgemizi çağdaş insanların yaşam alanı yapmak. Ekonomik ve sosyal yaşamın odaklaştığı alanları, mekanları geliştirmek. Eski eser yapıların ihya edilmesini sağlamak.

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı kanunlara göre, Beşiktaş ilçesinin tatbikat imar planlarını yapıp uygulayan mer’i imar mevzuatına göre hizmet veren bir kuruluştur.

2- Belediyemiz hudutları dahilinde Boğaziçi İmar müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanındaki 2960 sayılı Boğaziçi kapsamında kalan öngörünüm alanı dışındaki etkilenme ve geri görünüm alanları ile 3194 sayılı İmar Kanunu Uygulama alanı olan Beşiktaş Ortaköy bölgesinde İmar faaliyetlerini sürdürmektedir. Yasaların vermiş olduğu yetki ve kapsamında vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet vermek

3- 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanunlara göre yayınlanmış Yönetmelikler doğrultusunda görevini sürdürmektedir.

4- Şehircilik Bürosu sorumluluğunda, İlçemiz hudutlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını, Tadillerini hazırlar. İmar durumu tanzim eder.

5- Proje Tasdik Birimi; Belediyemize sunulan yapılara ait projelerin mer’i mevzuatı açısından incelenerek proje onayını yapar.Bu bölümde tesisat, statik, zemin projeleri de onaylanarak, ruhsat verilmek üzere yapı denetim birimine göndedir.

6- Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda; Belediyemiz hudutları dahilinde yapılmakta olan inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapıların anında müdahale, vatandaş şikayet
Dilekçeleri, konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde inceleme yapılması; sonucunda bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda işlem yapılmaktadır. Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
İskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı


İmar ve şehircilik Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası içindedir. İkinci katta müdür ofisi olup, üç adette sorumlu ofisi bulunmaktadır. Şehircilik, Proje Tasdik, Yapı Denetimi ve İmar Kalemi Birimlerinden oluşmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Kent Bilgi Sistemi. Renkli renksiz yazıcılar, faks makinaları kullanılmaktadır.

Sunulan Hizmetler

a- Yürürlükteki Kanun. Yönetmelik, bildiri ve kararlara göre yapılması gereken İmar ve Şehircilik uygulamalarını yürütmekle görevlidir.
b- Birim çalışanlarının disiplin amiridir.
c- Kanunların kendisine verdiği görevleri yapar, yetkilerini kullanır.
d- Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yapar.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz Başkan’a ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mülkiye Baş Müfettişleri, Sayıştay Denetçileri, Teftiş Heyeti ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- Amaç ve Hedefler


Yasalar kapsamında vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için eski yıllardan beri süregelen bürokrasi işlemlerinin azaltılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

İlçemize ait imar planlarının yürürlüğe girerek uygulamaya geçilmesi ayrıca sit alanında kalan bölgelerimizin koruma amaçlı imar planlarının yapılarak uygulamaya geçilmesi ve mail-i inhidam durumunda ki ahşap yapıların yasalar çerçevesinde tehlikeli durumlarının ortadan kaldırılması çalışmalarının tamamlanması durumunda Müdürlüğümüzün hizmete yönelik çalışmaları artarak daha verimli hale gelecektir.
 
 


1-ŞEHİRCİLİK- PROJE TASDİK BÜROSU


Şehircilik Bürosu sorumluluğunda imar durumu tanzim eder, ruhsat almak üzere Belediyemize sunulan projelerin mer’i imar mevzuatı açısından incelenerek proje onayını yapar ve ruhsat verilmek üzere yapı denetim bürosuna gönderilir.

2- YAPI DENETİM VE İSKAN BÜROSU

Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda, Belediyemiz hudutları dahilinde yapılmakta olan inşaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapılanların anında müdahale etmek suretiyle uygun hale gelmesini sağlamaktadır.
Vatandaş şikayet dilekçelerinin konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde inceleme yapılması; sonucundan bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda işlem yapılmaktadır.
Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inşaat faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
İskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.

YAPI RUHSATI SÜREÇLERİ REHBERİ


 
FORMLAR VE DİLEKÇELER

Plan Tadili       İmar Durumu Dilekçe Örneği
       
Proje Tasdiği       Isı Yalıtım Raporu
       
İskan Kontrol