Hesap İşleri

 
 
 
Beşiktaş Belediyesi bütçesinin hazırlanması,Kesin Hesap ve Divan Hesabının ve mali cetvellerinin tanzimi,harcamaların tediyesi,memur ve işçi bordrolarının,Asker Aile Yardımı Ödeneği,emeklilik ve sigorta işlemlerinin ve diğer yasal mükellefiyetlerin yürütülmesi görevini yapmaktadır.
 
 
Hesap İşleri Müdürlüğü, Belediye İdari Başkan Yardımcılığına bağlı Müdür ve Müdüre bağlı olarak Muhasebe ve Maaş Bürolarından oluşmaktadır.

7 Memur görev yapmaktadır.

Ana kriterler:
Bütçenin Hazırlanması ve Takip edilmesi
Kesin Hesap ve Divan Hesabı
Sayman Hesabı ve Mali Cetvellerinin Tanzimi
Ödeme İşlemleri
Memur ve İşçi Bordroları
Belediye Başkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ödenekleri
Emeklilik ve Sigorta İşlemlerinin Yürütülmesi
Asker Aile Yardımı Ödeneği
Gelen-Giden Evrak Kaydı ve Diğer Yasal Mükellefiyetler.
Süreler:
Bütçe yasal süresi içinde hazırlanmakta,Kesin Hesap yıl sonu İtibari ile çıkartılmaktadır.

Ödemeler her Cuma günü , Kesintiler ise yasal süresi içerisinde ödenmektedir.

Her ayın 12'de Bordro ve Ödemeler hazırlanmakta 4109 Sayılı Asker Aile Yardımı Yasasına göre Başvuru olduğu zaman beyanname düzenlenmekte, her ayın 17'sinde Asker Aile yardımı ödeneği bordrosu hazırlanmaktadır. Gelen -Giden evrak masasında ise her an kayıt yapılmaktadır.

Asker Aile Yardımı Alabilecek Kişiler:

Hiçbir geliri olmayan Asker Eşleri,Anne ve Babası,

Sağlık durumu çalışamayacak derecede bozuk olduğu raporla belirlenmiş asker anne ve babaları.
 
 
 
1-Fiziksel Yapı : Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Ana Hizmet Binası içinde olup, birinci katta müdür odası, muhasebe ve maaş birimleri, gelir işleri sorumlusu odası , emlak, çevre temizlik tahakkuk ve banko memurları, tahsildarlar, yoklama ve tahakkuk memurları ofisleri bulunmaktadır.

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Müdürlüğümüzde, Bilgi İşlemin bünyesinde bulunan yazılım programı(Universal Kent Bilgi Sistemi), Windows işletim sistemi, Microsoft Office Programı, Oracle veritabanı, mevzuat programı(dataport), sunucular(server), masaüstü bilgisayar (PC), ince istemci (thin client), monitörler, yazıcılar (HP, Xerox), faks makineleri, post makineleri, sıramatik kullanılmaktadır.

3- İnsan Kaynakları : Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 40 memur bulunmaktadır.


Görev Tanımları :

Müdür:
a. 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan mali hizmetler birim amirliği görevini yerine getirmektedir.
b. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Muhasebe Yetkililiği görevini yürütmek,
c. Birim çalışanlarının amiridir.
d. Kanunlarla belirlenmiş görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanır.
e. Bağlı bulunduğu amirlerin vereceği diğer görev sorumlulukları yapar ve yaptırır,
f. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumludur.


Gelir İşleri Birimi Sorumlusu: a. Gelirlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat ile ilgili müdürlük iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
b. Mali Hizmetler Müdürünün vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.

Muhasebe İşleri Sorumlusu :
a. Belediye Bütçesini hazırlamak,
b. Belediyenin harcama evraklarının hazırlanarak hak sahiplerine ödenmesi,
c. Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak.

Maaş İşleri Sorumlusu :
Belediye personelinin maaş evraklarının hazırlanması ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi.

Kontrol İşleri Sorumlusu : Ödeme evraklarının Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu ve rakamsal hataların kontrolünü yapmak.