Fen İşleri Müdürlüğü

 
Belediye Kanunununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamında yetki paylaşımı doğrultusunda Başkanlık yatırımlarını stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmektir. Beşiktaş ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamında önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş iş planı ve programı doğrultusunda yatırımların planlanması ve uygulaması görevlerini yerine getirir.
 

MADDE 1- AMAÇ

Bu yönetmelik Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- TANIMLAR
Bu yönetmelik
 • BELEDİYE: İstanbul Beşiktaş Belediyesi
 • MÜDÜRLÜK: Fen İşleri Müdürlüğü
 • PERSONEL: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren, tüm teknik elemanlar, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

MADDE 3- KAPSAM
Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğünce Beşiktaş ilçesi dâhilinde:
 •  İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapımı, Belediyeye ait bina ve çeşitli tesislerin yapımı,
 •  İhaleli ve ihalesiz işlerin, etütlerinin yapılması, projelerinin metraj ve keşiflerinin hazırlanması.
 • Yolların asfaltlanması, bakım ve onarım işlerinin yapılması, ihtiyaca göre yeni yol açılması. 
gibi hususları ifade eder.

MADDE 4- YASAL DAYANAKLAR

Bu yönetmeliğin yasal Dayanakları:
 • 657 sayılı Devlet Memurları kanunu.
 • 5272 ve 5393 sayılı Belediye kanunu
 • 4857 sayılı İşçi kanunu
 • Fen İşleri Müdürlüğünün görevleriyle ilgili her türlü mevzuat.

BİRİMİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

-- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kendi personeline yaptırılan inşaat yapım ve onarım işlerinin, projelere ve teknik şartnamelere uygun olara yapılmasının sağlanması.
-- Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması.
-- Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
-- İnşaat işleri ile ilgili, Belediye içindeki ve dışındaki diğer kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması.
-- Belediye sınırları içerisinde, Vatandaştan gelen yol bakım onarım ve inşaatı dışındaki inşaat işleri ile ilgili taleplerin yapılması esnasında bu işlerin teknik yönden kontrol edilmesi.
-- Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesindeki değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin, ilgili diğer kuruluşlarla koordine içerisinde takip edilmesi.
-- Birimin sorumluluğu altındaki işler için gerekli malzemelerin, zamanında tespit edilip, temin edilmesi için Fen İşleri Müdürünün bilgilendirilmesi.
-- Yollarda tretuar, refüj ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapımının sağlanması.
-- Kış mevsiminde karla mücadele yapılacak yerlerin tespiti, gerekli tuz ihtiyacının belirlenmesi ve stoklanması.
-- Karla mücadele çalışması için ekiplerin organize edilmesi, çalışmaların programlanması ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinenin sağlanması.
-- Kış mevsiminde yollarda oluşan çukurların tespiti ve uygun malzemelerle kapatılması.
-- Alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ilgili kuruluşlara iletilmesi ve yapımının sağlanması.
-- Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi.
-- Kamu kurumlarının yol ve asfalt ile ilgili ihtiyaçlarının tespiti ve belli bir program dahilinde bu hizmetin yapılmasının sağlanması.
-- Birimin sorumluluğu altında çalışan işçi, araç, gereç ve makinenin denetim altında tutulması.
-- Birimin sorumluluğu altındaki işler için gerekli malzemelerin, zamanında tespit edilip, temin edilmesi için Fen İşleri Müdürünün bilgilendirilmesi.
-- Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan, bina, yaya yolu ve bunun gibi inşaat işlerinin planlanması ve ön etütlerinin yapılması.
-- Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak inşaat işlerinin avam projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanması.
-- İhaleli inşaat işlerinin keşiflerinin hazırlanarak, Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Bayındırlık Mevzuatı çerçevesinde ihalelerin yapılması ve ilgili çalışmaların yürütülmesi ve ihale dosyalarının hazırlanması.
-- Yapılması gereken işlerin acili yet ve maliyet hususları dikkate alınarak, çalışma programlarının düzenlenmesi.
-- Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan işlerin, Birim ve Kısımlardan gelen bilgiler çerçevesinde çalışma programına uygunluğunun değerlendirilerek gerekli uyarıların yapılması.
-- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılabilecek büyük projelerin tespit edilerek ilgili birimlere iletilmesi.
-- Tüm mahallelere ait asfalt yolların ve kullanılacak asfalt miktarının belirlenmesi.
-- Çalışmalarda maliyet hesabına esas olacak bilgilerin tutulması.
-- Diğer Birim ve kısımlarla koordineli olarak çalışılması.
-- Beşiktaş Belediye Başkanlığına ait Asfalt yapım Onarım işlerinde ve diğer hizmetlerde kullanılan tüm ekip ve ekipmanları faal olarak hizmete hazır durumda bulunması için gerekli periyodik bakım ve onarım işlerinin zamanında yapılmasının sağlanması.
-- Makine, donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi amacıyla Fen İşleri Müdürünün bilgilendirilmesi.
-- Asfalt yapımında kullanılacak malzemelerin teknik yönden uygunluğunun denetlenmesi.
-- Tesislerindeki İş Güvenliğinin sağlanması ve bu konudaki gerekli araç ve malzeme ihtiyaçlarının bildirilmesi ve karşılanması.
-- İhtiyaç stoklarının usulüne uygun yapılarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile Araştırılması ve Fen İşleri Müdürünün bilgilendirilmesi.
-- Yol Yapım ve Bakım Onarım Birimi ile günlük ve haftalık koordine ve planlama içerisinde çalışılması ve belirlenmiş ihtiyaca göre hareket edilmesi.
 • Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaptırılacak inşaat işlerinin avan projeleri, uygulama projeleri ve ataşmanlarının çizilmesi, iş programları ile işlerin metrajlarının çıkarılarak keşiflerinin hazırlanmasından yeni yapı tekniklerini ve mimari gelişimleri takip eder,
 • Programda olmadığı halde önemi, acili yeti ve tehlikesi sebebiyle yapılması gereken inşaat yapım bakım ve onarım işlerini yürütür
 • Sorumlusu Belediye Başkan ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Birim Sorumlularına karşı sorumludur.
 • Yeni imar yollarının oluşturulması, dolgu, stabilize ve sıkıştırma işlerinin yapılarak asfalta hazır hale getirilmesi işlerinden sorumludur.
 • Ayrıca yolların bakım ve onarım işlerini yürütür. Fen İşleri Müdürlüğünce ihaleli işler dışında kendi imkânlarıyla yapılacak olan inşaat yapım onarım işlerini ihtiyaca göre belirli bir program dâhilinde yürütür
 • Çalışanlar inşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri veya Teknisyeni, Harita Teknikeri veya Teknisyeni ile yol yapım Ustası niteliğine sahip olmalıdır. Sorumlu, Belediye Başkan ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Birim Sorumlusuna karşı sorumludur.
 • Asfaltlamaya hazır hale getirilmiş yolların asfaltının yenilenmesi gereken yolların ve bozulmuş asfaltların onarım işlerinin yapılması işlerini yürütür.
 • Çalışanlar inşaat Teknikeri veya Teknisyeni, Makine Teknikeri veya Teknisyeni ile Asfalt yapım ustası niteliklerine sahip olmadır. Kısım sorumlusu Belediye Başkanı ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Birim Sorumlusuna karşı sorumludur.
 • Belediye tarafından yapılmış olan asfalt kaplamaların diğer kuruluşlar veya şahıslar tarafından altyapı ihtiyaçları veya diğer bir nedenle bozulmasının gerekmesi durumunda Asfalt Bozma bedeli alınması işlerini, Altyapı Koordinasyon Kurulunca belirlenmiş tarifeye göre yürütür.
 • Elektrik tesisatı ve onarım işlerini takip eder Sorumlu Belediye Başkan ve Yardımcıları ile Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 • Belediye Hizmetlerinde kullanılan İş Makineleri ve Araçların işlerin gereğine uygun olarak ve ihtiyacı karşılayacak yoğunlukta sevk edilmesi işlerini yürütür.
 • İş Makineleri ve araçların faal vaziyette bulunmasını sağlamak amacıyla, gerekli bakım ve onarım işlerinin düzenli olarak yapılmasından sorumludur.
 • Sorumlusu Belediye Başkan ve Yardımcıları, Fen İşleri Müdürü ve Birim Sorumlusuna karşı sorumludur.
 • Beşiktaş Belediyesi sınırları dâhilinde yeni yapılan binalara yapı izni verilmesi sırasında alınan, yol katılım payının alınması işlerini yürütür. Sorumlu Belediye Başkan ve Yardımcıları ile Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 • Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Birim ve kısımların idari işleri ile ilgili yazışmaların yapılması arşivin düzenlenmesi ve vatandaşın yazılı taleplerinin ilgili birimlere ulaştırılması işlerini yürütür.
 • Çalışanlar resmi yazışmalar ve idari mevzuat konusunda deneyimli olmalıdır. Sorumlu Belediye Başkan ve Yardımcıları Fen İşleri Müdürü ve Birim Sorumlularına karşı sorumludur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Fen İşleri Müdürlüğünün personel, eşya, kırtasiye, araç-gereç, akaryakıt, yiyecek, giyecek, asfalt yol yapım için gerekli ve inşaat işleri için gerekli tüm malzeme vb giderler her yıl Belediye Bütçesine konacak ödenekle karşılanır.

Gelen ve giden evrak usulüne uygun kaydedilir ve arşivlenir. İşlemler Müdürlükçe havale edilen birimlerce ivedilikle sonuçlandırılır ve gerektiğinde durum yazı ile ilgilisine bildirilir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ile yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.
Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dâhilinde yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

Bu yönetmelik Beşiktaş Belediye Meclisince kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Bu yönetmeliği Beşiktaş Belediye Başkanı yürütür.

Fen İşleri Müdürlüğü