Emlak ve İstimlak Şefliği

 
 
Beşiktaş Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutar ve devamlı şekilde güncelleştirerek taşınmazlarla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.
 
 

2981-3290-3366 sayılı yasalar kapsamında Harita şefliğinden devraldığı işlem dosyalarına göre hisseli tapuları müstakil tapuya ,tapu tahsisi belgelerini tapuya dönüştürmek üzere tüm işlemleri yapar.Anılan plan kapsamında yoldan ve yeşilden ihdas yoluyla Belediyemize kazandırılan imar parsellerinin değerlendirilmesi yoluna gider.

İlçemiz sınırları içinde veya dışında Belediyemizin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ile ilgili her türlü işlemleri yapar. Gerekli durumlarda taşınmazların ihale yoluyla kiraya verilmesini ve satılmasını sağlar. Gerekli durumlarda Belediyemize intifa ve irtifak hakkı alır. Belediye malı taşınmazların gelişigüzel kullanımını önlemek için gerekli kontrolleri yapar, işgalli olan yerler için yasal işlem yapar, taşınmazlar ile ilgili her türlü hukuki sorunlarda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapar.
Belediye malı taşınmazların ecrimisil işlemlerini yapar, bölgemiz sınırları içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesince 775 Sayılı Yasa’ya göre tahsisi bulunan taşınmazların her türlü işlemlerini yapar.

İmar planları gereği günlük yaşama geçirilmesi gereken projelerde 2942 Sayılı Yasa kapsamında kamulaştırma çalışmaları yapar, gerektiğinde dava konusu olan yerler için Hukuk işleri müdürlüğü ile işbirliğine gider 5999 Sayılı Kanunun gereklerini yerine getirir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 775 Sayılı Yasa’ya göre tahsis edilmiş taşınmazların işlemlerini yürütür.

4916 sayılı yasayla değişik 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması hakkında kanunu uygular.

Belediyemiz taşınmazlarına cins tahsisi yaptırır, kat irtifakı kurdurur,kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirmekle ilgili işlemleri yerine getirir.